Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In deze statuten hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

H.O.G. Europe: de organisatie die verantwoordelijk is voor het opzetten van het H.O.G. programma in Europa;

H.O.G. Charter: de in een document verzamelde basisuitgangspunten en –principes voor het H.O.G. programma waarin de gedragsregels van het Chapterbestuur, Dealer en HOG zijn opgenomen;

Chapter: een lokale afdeling van bezitters van Harley-Davidson of Buell motoren;

Authorized Harley-Davidson Dealer: een erkende dealer van Harley-Davidson producten die, op grond van een schriftelijke dealer overeenkomst, als zodanig door een vennootschap behorende tot het Harley-Davidson concern of door een bevoegde Harley-Davidson distributeur is aangewezen om Harley-Davidson producten te verkopen en die in die hoedanigheid een Harley-Davidson dealer identificatie nummer heeft;

Sponsoring Dealer: een Authorized Harley-Davidson Dealer die verbonden is met de vereniging;

Dealer Operator: de (natuurlijke) persoon die naast de eigenaar/eigenaren van het dealerschap, de (volledige) bevoegdheid draagt voor het bedrijfsmanagement van het dealerschap van de Sponsoring Dealer en die, in het geval dat de Sponsoring Dealer een rechtspersoon is, de Sponsoring Dealer vertegenwoordigt ter zake van alle aangelegenheden de vereniging betreffende.

Naam.

Artikel 2.

De vereniging draagt de naam: THE BRIDGE CHAPTER HOLLAND.

De vereniging is gerechtigd zichzelf op briefhoofd of op andere documenten te presenteren als een Harley Owners Group vereniging, op voorwaarde dat zij daartoe toelating heeft ontvangen. Deze toelating wordt gegeven via een hernieuwbare licentie-overeenkomst van bepaalde duur die geen deel uitmaakt van deze statuten. “Harley Owners Group” en de afkorting “H.O.G.” zijn geregistreerde merken, en de vereniging zal deze merken niet gebruiken in haar naam. Elk ander gebruik van deze merken is onderworpen aan de bovenvermelde licentie-overeenkomst.

Zetel.

Artikel 3.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Heteren.

Doel.

Artikel 4.

De vereniging heeft ten doel het organiseren en promoten van activiteiten ten behoeve van haar leden, alsmede het bevorderen van de onderlinge communicatie en de uitwisseling van informatie tussen haar leden. De vereniging heeft een gezinsgeoriënteerd karakter en wenst de vriendschap en de onderlinge band tussen motorrijders te bevorderen, en het beeld van motorrijden in het algemeen te verbeteren.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

het onderhouden van regelmatige contacten met andere Harley-Davidson motorrijdersclubs en -verenigingen, zowel in binnen- als buitenland, en met name met H.O.G. Europe en andere Chapters;

het organiseren van bijeenkomsten en evenementen voor Harley-Davidson en Buell motorrijders, hun familieleden en naaste vrienden alsmede liefhebbers van Harley-Davidson of Buell motoren en producten;

het organiseren van liefdadigheidsevenementen;

het uitdragen van de Harley-Davidson tradities naar de buitenwereld;

het organiseren van andere bijeenkomsten en evenementen, en verder het verrichten van al hetgeen, dat dienstig aan het doel van de vereniging kan zijn. De vereniging zorgt er daarbij voor dat zij verbonden is met een Sponsoring Dealer en dat zij door H.O.G. Europe erkend zal zijn en blijven als lokale Chapter.

De vereniging is politiek en godsdienstig neutraal.

De vereniging onderschrijft de gelijkheid van man en vrouw, zowel binnen de vereniging en haar organisatie, als daarbuiten.

De vereniging beoogt niet het maken van winst en streeft niet naar economische activiteit.

Leden.

Artikel 5.

De vereniging kent twee soorten leden: de gewone leden en de bijrijder-leden. Gewone leden kunnen zijn zij, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en eigenaar zijn van een Harley-Davidson of Buell motor; voorts kunnen gewone leden zijn de Sponsoring Dealer, diens werknemers en de Dealer operator, zulks zonder het vereiste van het bezit van een Harley-Davidson of Buell motor. Bijrijder-leden kunnen zijn zij, die (levens)partner, familielid, passagier of vriend van een gewoon lid zijn en zelf geen Harley-Davidson of Buell motorfiets berijden. Om aanspraak te kunnen maken op het lidmaatschap als gewoon lid of bijrijders-lid, moet het desbetreffende aspirant-lid, door H.O.G. Europe aanvaard zijn en zijn of haar jaarlijkse bijdrage tot de werkingskosten van H.O.G. Europe hebben voldaan.

Het vereiste van eigenaar zijn van een Harley-Davidson of Buell motorfiets voor een gewoon lid, en levens(partner), vriend, familielid, passagier of vriend zijn van een gewoon lid voor een bijrijders-lid, is geen vereiste voor blijvend lidmaatschap.

Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan de gewone leden en de bijrijder-leden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Verzoek om toelating tot lid. Toelating.

Artikel 6.

Een verzoek om te worden toegelaten als lid, moet door het desbetreffende aspirant-lid schriftelijk aan het bestuur worden gericht, onder overlegging van bewijs van de in artikel 5, lid 1, bedoelde gegevens.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, zulks met inachtneming van alle belangen en waarden van de vereniging.

Een verzoek om te worden toegelaten als lid van de Sponsoring Dealer, diens werknemers en de Dealer Operator, zal door het bestuur worden gehonoreerd, zonder dat het vereiste van overlegging van bewijs van eigendom van een Harley-Davidson of Buell motor ten aanzien van hen geldt.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 7.

Het lidmaatschap eindigt:

door het overlijden van het lid;

door opzegging door het lid;

door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen – daaronder begrepen het verlies van het lidmaatschap van H.O.G. -, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Het bestuur zorgt ervoor dat een algemene vergadering wordt bijeengeroepen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen.

Artikel 8.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld, welke echter niet meer dan vijftig euro (€ 50,00) zal bedragen. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Het in de eerste zin van dit lid vermelde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd tegen de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Het bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

Bestuur.

Artikel 9.

Het bestuur bestaat uit ten minste vier bestuursleden, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

De benoeming van een bestuurslid geschiedt uit een bindende voordracht, behoudens het bepaalde in lid 3. De Sponsoring Dealer zal bij elke vacature een bindende voordracht opmaken. De voordracht wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.

Aan elke voordracht tot benoeming van een bestuurslid kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering zoals in lid 2 bedoeld.

Indien en zolang aan de vereniging geen Sponsoring Dealer verbonden is, zal het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel niet gelden.

Einde bestuurslidmaatschap. Ontslag. Schorsing.

Artikel 10.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Alle bestuursleden treden af na afloop van de jaarvergadering welke plaatsheeft na de benoeming van die bestuursleden, zulks evenwel met dien verstande dat de bestuursleden in functie zullen blijven totdat hun opvolgers zijn benoemd.

Een aftredend bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.

In afwijking op het bepaalde in de eerste zin van lid 2 geldt dat de Sponsoring Dealer als bestuurslid zitting heeft voor onbepaalde tijd. Indien de Sponsoring Dealer een rechtspersoon is wordt hij ter zake vertegenwoordigd door de Dealer Operator, die – evenwel bij wijze van uitzondering – bevoegd is voor bepaalde aangelegenheden een vervanger aan te wijzen.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

door bedanken;

indien het betreft de Sponsoring Dealer, indien en zodra hij niet langer kwalificeert als Authorized Harley-Davidson Dealer.

Bestuursfuncties. Bestuursvergaderingen. Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 11.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een sponsoring director aan. Indien en zolang de Sponsoring Dealer deel uitmaakt van het bestuur, zal hij de functie van sponsoring director waarnemen. De functie van sponsoring director kan gecombineerd worden met één van de andere functies. De functies van secretaris en penningmeester kunnen eveneens gecombineerd worden.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van die vergadering notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris van die vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend.

Bestuursvergaderingen worden ten minste eenmaal per kwartaal gehouden en voorts zo dikwijls een bestuurslid het verlangt.

De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of de secretaris, of door het bestuurslid dat het houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van een schriftelijke mededeling aan iedere bestuurder. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, telefax of per elektronische post. In die mededeling wordt vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de agenda van de in de vergadering te behandelen onderwerpen, en alle voor de besluitvorming in de desbetreffende vergadering noodzakelijke ontwerpen, mededelingen en voordrachten worden bij de oproeping bijgevoegd.

De termijn van de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegeteld.

Het bestuur kan besluiten nemen indien ter vergadering ten minste drie bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een bestuursvergadering niet ten minste drie bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal de voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, een tweede vergadering bijeenroepen met dezelfde agenda, te houden binnen drie werkdagen na de eerste vergadering, waarin alsnog door het bestuur kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

Een bestuurslid kan maximaal één ander bestuurslid in een vergadering vertegenwoordigen, mits zulks geschiedt krachtens schriftelijke volmacht.

Als voorzitter van een bestuursvergadering treedt op de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid de vice-voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid het bestuurslid dat daartoe door de desbetreffende vergadering wordt aangewezen.

Als secretaris van een bestuursvergadering treedt op de secretaris van het bestuur en bij diens afwezigheid het bestuurslid dat daartoe door de desbetreffende vergadering wordt aangewezen.

Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.

Bij staking van stemming heeft de sponsoring director, dan wel indien de sponsoring director niet ter vergadering aanwezig is, de voorzitter van de vergadering, een beslissende stem.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuursleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De derde zin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. De bescheiden waaruit blijkt van het nemen van een zodanig besluit, worden bij het notulenregister bewaard.

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak. Vertegenwoordiging.

Artikel 12.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk aan de Sponsoring Dealer te verzoeken een bindende voordracht tot benoeming van één (of meer) nieuw(e) bestuurslid(leden) te doen en een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die daartoe door het bestuur worden benoemd, dan wel door bepaalde door het bestuur te benoemen leden, die de navolgende functies kunnen uitoefenen:

Road Captain;

Activities officer;

Ladies of Harley officer;

Editor;

Safety officer;

Photographer;

Historian;

Membership officer;

Webmaster.

waarbij de inhoud en verdere omschrijving van de hierboven aangeduide functies nader is beschreven in de H.O.G. Charter.

Eenzelfde lid kan meerdere van bovenvermelde functies waarnemen. Ook bestuursleden kunnen deze functies waarnemen.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander.

Onverminderd het in lid 4 en 5 bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording. Actieplan en begroting.

Artikel 13.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

De algemene vergadering kan jaarlijks uit de leden een onderzoekscommissie van ten minste twee personen benoemen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De onderzoekscommissie onderzoekt alsdan de in de tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de onderzoekscommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis of anderszins assistentie van derden, dan kan de onderzoekscommissie zich, na daaromtrent goedkeuring te hebben verkregen van het bestuur en, bij weigering van goedkeuring van het bestuur, van de algemene vergadering, door een deskundige doen bijstaan.

De last van de onderzoekscommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere onderzoekscommissie.

Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 bepaalde.

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Jaarlijks, uiterlijk in de maand november, zal door het bestuur een actieplan met bijbehorende begroting worden opgesteld voor het daarop volgende jaar. Het actieplan en de begroting worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Algemene vergaderingen.

Artikel 14.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met, indien van toepassing, het verslag van de aldaar bedoelde onderzoekscommissie;

de eventuele benoeming van de in artikel 13 genoemde onderzoekscommissie voor het volgende boekjaar;

goedkeuring van het in artikel 13, lid 9, bedoelde actieplan met bijbehorende begroting;

voorziening in eventuele vacatures;

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls dit krachtens deze statuten nodig is of het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 18 vermelde oproepingstermijn.

Toegang en stemrecht.

Artikel 15.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 8, en geschorste bestuursleden.

Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Voorzitterschap. Notulen.

Artikel 16.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter van het bestuur. Ontbreken die voorzitter respectievelijk vice-voorzitter, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter van de vergadering op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van het bestuur of bij diens afwezigheid een andere door de voorzitter van de desbetreffende vergadering daartoe aangewezen secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 17.

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Indien de stemmen staken over een voorstel anders dan omtrent de benoeming van personen, dan is het verworpen.

Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter van de vergadering bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 18.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De derde zin van artikel 11, lid 3, is van overeenkomstige toepassing. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste twaalf dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegeteld.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.

Statutenwijziging.

Artikel 19.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding.

Artikel 20.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin is de vereniging ontbonden in de in artikel 22, leden 2 en 3, beschreven gevallen.

Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering bij haar besluit tot ontbinding andere vereffenaars aanwijst.

De vereffenaars zullen een eventueel batig saldo na vereffening overdragen aan een door hen te bepalen liefdadigheidsinstelling, zulks zoveel mogelijk met inachtneming van het doel van de vereniging.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 21.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Diversen.

Artikel 22.

De vereniging zal de H.O.G. Charter respecteren en naleven, en zal er zoveel mogelijk op toezien dat haar leden de H.O.G. Charter eveneens respecteren en naleven. Ingeval van strijdigheid tussen het Charter en deze statuten prevaleren deze statuten.

Indien en zodra de vereniging de erkenning van H.O.G. Europe als locale H.O.G. Chapter verliest, zal de vereniging zijn ontbonden.

Indien en zodra de vereniging niet langer verbonden is met een Sponsoring Dealer, zal die Sponsoring Dealer conform het bepaalde in artikel 10, lid 4, sub c, defungeren als bestuurslid van de vereniging. Alsdan zal de vereniging trachten met behulp van H.O.G. Europe en de relevante Harley-Davidson entiteiten binnen twaalf maanden een andere Authorized Harley-Davidson Dealer te vinden, die bereid is om zich als Sponsoring Dealer te verbinden aan de vereniging, teneinde die nieuwe Sponsoring Dealer als bestuurslid te benoemen. Indien binnen deze periode van twaalf maanden geen nieuwe Sponsoring Dealer wordt gevonden, zal de vereniging zijn ontbonden na verloop van die twaalf maanden. Indien een nieuwe Sponsoring Dealer wordt gevonden zal het bestuur zo snel mogelijk een algemene vergadering bijeen roepen die onder meer dient over te gaan tot de benoeming van een nieuw bestuur.